Zoek uw gastouder

Vul uw postcode in:

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling:

Gastouderbureau: een bureau dat is gespecialiseerd in het bemiddelen van gastouderopvang ten behoeve van gastouders en vraagouders.
Vraagouders: de ouder van de in de bemiddelingsovereenkomst genoemde kinderen.
Gastouder: persoon die tegen betaling kinderen opvangt en is aangesloten bij een gastouderbureau.
Gastouderopvang: opvang van kinderen in het huis van de gastouder of in het huis van de vraagouder, bemiddeld door gastouderbureau Smarttkids.
Bemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de vraagouder, gastouder en gastouderbureau met betrekking tot begeleiding van de gastouderopvang.
Bemiddelingsmedewerker: de persoon die bemiddeld tussen vraagouder en gastouder en zoekt naar de juiste opvang voor het kind.

Artikel 2: Aanmelding, aanbod en aanvaarding:

De aanmelding van het kind door een vraagouder is een opdracht tot begeleiding van een gastouder en bemiddeling     tussen gastouder en vraagouder.
Iedere vestiging van Smarttkids is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. ( lrk-nummer )
Elk aanbod is vrijblijvend tenzij anders is vermeld. Aanvaarding geschiedt door ondertekening en retourneren van de aangeboden overeenkomst. Een aanbod is 1 maand geldig tenzij anders is vermeld. Daarna kan Smarttkids de overeenkomst wijzigen.

Artikel 3: Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst en iedere offerte tussen het Gastouderbureau Smarttkids en de vraagouder, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk anders zijn omschreven.

Artikel 4: Inhoud, duur en opzegging van de overeenkomst:

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, Gastouderbureau Smarttkids hanteert 1 maand opzegtermijn, met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende maand.
Gastouderbureau Smarttkids of de vraagouder zijn allebei gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
De overeenkomst met betrekking tot het kind van de gevestigde opvang wordt van rechtswege beëindigd op de 13de verjaardag van het kind of in geval van overlijden van het kind.

Artikel 5: Vervanging:

Bij afwezigheid van de gastouder zal Smarttkids niet gehouden zijn in vervanging te voorzien.
Wel zullen we ons best doen om vervanging te zoeken tegen de in het Gastouderbureau en vraagouder overeengekomen tarief.

Artikel 6: Verzekering:

Smarttkids heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten.

Artikel 7: Bureaukosten:

Gastouderbureau Smarttkids vraagt voor de begeleiding/bemiddeling maandelijks een vergoeding aan de vraagouder ook wel bureaukosten genoemd. Waarvan de hoogte jaarlijks door Smarttkids wordt vastgesteld.
Smarttkids is bevoegd om de overeengekomen tarieven te wijzigen indien er door overheidsontwikkelingen of andere relevante omstandigheden hiervoor aanleiding is gegeven. De vraagouder wordt hier minimaal 2 maanden vooraf van op de hoogte gesteld.

Artikel 8: Betalingen:

De vraagouder is maandelijks bureaukosten verschuldigd aan Smarttkids.
Smarttkids zal deze maandelijks factureren aan de vraagouder.
De uitgevoerde opvang door de gastouder wordt maandelijks digitaal geregistreerd in het daarvoor ontworpen administratiesysteem en ter goedkeuring verzonden naar de vraagouder. Deze hebben 5 werkdagen de tijd om de uren goed te keuren, anders zal het administratiesysteem de uren automatisch goedkeuren.
De vraagouder dient de factuur binnen 7 werkdagen te voldoen aan het gastouderbureau. Bij niet tijdig betalen ontvangt de ouder een herinnering, hier zitten geen kosten aan verbonden.
Bij het ontvangen van een aanmaning wordt er € 3,00 extra in rekening gebracht.
Als er betaald wordt via automatisch incasso en het bedrag wordt door de ouder gestorneerd dan is Smarttkids bevoegd om de automatische incasso per direct stop te zetten tot het bedrag volledig is betaald.

Artikel 9: Overmacht:

Onder overmacht wordt verstaan iedere niet voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst kan worden vertraagd of verhinderd. Bijv. overlijden, ziekte of staking of plotseling beëindigen van de overeenkomst.
Smarttkids zal de vraagouder of gastouder in geval van overmacht waarschuwen, in geval van overmacht kunnen beide partijen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 10: Geheimhouding:

Alle partijen dienen zich te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
Deze privacy verklaring van Smarttkids is terug te vinden op onze website www.smarttkids.nl.

Artikel 11: Aansprakelijkheid:

De vraagouder is aansprakelijk voor de gedragingen van het kind waarover hij het ouderlijk gezag heeft. De ouder heeft hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering.
De gastouder waarmee de vraagouder een koppeling heeft dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
Smarttkids is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Smarttkids is nimmer verplicht een vergoeding van enige schade door welke oorzaak of door wie dan ook veroorzaakt te vergoeden.
Smarttkids kan aansprakelijk gesteld worden tot maximaal de hoogte van het gefactureerde bedrag van de schade.

Artikel 12: inschakeling van derden bij de uitvoering van de overeenkomst:

Smarttkids is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
De inschakeling van derden doet niets af aan de eindverantwoordelijkheid van Smarttkids.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen:

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Wijzigingen algemene voorwaarden:

Smarttkids is bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip, en worden vooraf aan de ouders en gastouders medegedeeld.


info@smarttkids.nl

Interesse of meer info?


  0475 468804
info@smarttkids.nl