Onze vestigingen

Smarttkids Maasbracht
Smarttkids Almere
Smarttkids Almere
Suzan Klaver
LRKP: 739700522meer details
Smarttkids Hoeven
Smarttkids Hoeven
Daphne Souren
LRKP: 145547462meer details
Smarttkids Nuenen
Smarttkids Nuenen
Natasja Ermers
LRKP: 142652611meer details
Smarttkids Veenendaal
Smarttkids Veenendaal
Harmke Smit
LRKP: 234419805meer details
Smarttkids Den Haag
Smarttkids Den Haag
Daphne Souren
LRKP: 145547462meer details
Smarttkids Groningen
Smarttkids Groningen
Diana Smid
LRKP: 890945226meer details
Smarttkids Maasbracht
Smarttkids Maasbracht
J.Meuwissen
LRKP: 149874261meer details
Smarttkids Lelystad
Smarttkids Lelystad
Suzan Klaver
LRKP: 739700522meer details
Smarttkids Zaandam
Smarttkids Zaandam
Suzan Klaver
LRKP: 739700522meer details
Smarttkids Maastricht
Smarttkids Maastricht
J.Meuwissen
LRKP: 871575309meer details
Smarttkids Venlo
Smarttkids Venlo
Dibora van den Berg
LRKP: 994966301meer details
Smarttkids Dorst
Smarttkids Dorst
Eveline Calsijn
LRKP: 106815763meer details
Smarttkids Assen
Smarttkids Assen
Franka Mensing
LRKP: 988400911meer details

Zoek uw vestiging:

Nieuws

Veranderingen Personenregister Kinderopvang

Tussen 1 Maart en 1 Juli hoort iedereen die betrokken is in de kinderopvang zich in te schrijven in het personenregister kinderopvang. Dus niet alleen pedagogische medewerkers maar ook stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers, gastouders, huisgenoten ( boven de 18 jaar ) en structureel aanwezigen.

 

Doet u dit niet dan voldoet u niet aan de Wet kinderopvang, belangrijk is om deze inschrijving voor 1 juli te doen daarna zitten hier eenmalige kosten van € 12,00 aan verbonden.

 

Per 1 Juli moeten houders van een Gastouderbureau het BSN nummer, Naam en Geboortedatum bewaren van de betrokkenen bij hun organisatie.

De verplichting om het VOG te bewaren komt te vervallen. Dit meldt de Brangeorganisatie Kinderopvang.

Lees verder

250 miljoen erbij voor de kinderopvang in 2019

Het kabinet heeft toegezegd dat er in 2019, 250 miljoen erbij komt voor de kinderopvang vooral de middeninkomens gaan hiervan profiteren, ook het uurtarief wordt verhoogd voor de gastouderopvang naar     € 6,15 zijn.

Dit komt omdat Gastouderbureaus en Kinderdagverblijven vanaf 2019 aan meer en strengere eisen moeten voldoen hierdoor verwacht het kabinet dat de prijzen omhoog zullen gaan in de kinderopvangopvang.

Lees verder

Gastouders kunnen ook ondernemer zijn

Na 2 jaar aan rechtsgeschillen is de kogel door de kerk, ook gastouders kunnen ondernemer zijn mits ze aan alle voorwaarden voldoen. Die uitspraak deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarmee lijkt de lange strijd over het zefstandig ondernemerschap van gastouders beslist.

 

Op basis van de door De Kroon Adviseurs ingebrachte stellingen, argumenten en feiten is het hof tot het oordeel gekomen dat de gastouder dient te worden aangemerkt als ondernemer.

Het hof oordeelde dat:

 

1 De vraagouders de opdrachtgevers zijn van de gastouders.

2 De gastouder wel degelijk ondernemersrisico loopt.

3 Het gastouderbureau geen toezicht- en handhavende taak heeft, doch slechts een signalerende.

4 Het gastouderbureau slechts bemiddelende, begeleidende en ondersteunende werkzaamheden verricht ten behoeve van de gastouder.

5 De wet- en regelgeving van de Wet Kinderopvang niet de zelfstandigheid van de gastouder als ondernemer aantast.

Lees verder

Vooruitgang in dossier zelfstandigheid gastouders

Is een gastouder zelfstandig ondernemer en kunnen inkomsten uit gastouderopvang worden opgevoerd als winst uit onderneming? Sinds een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn daar twijfels over. Inmiddels gloort er weer licht aan de horizon voor gastouders. In augustus 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een gastouder niet aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, omdat zij onvoldoende zelfstandig zou zijn. Sindsdien is er onder gastouders die hun inkomsten aangeven als winst uit onderneming onzekerheid over de juistheid van hun belastingaangifte. Er is vooruitgang in dit dossier. Op 10 april jl. heeft de Rechtbank van Breda de inkomsten van een gastouder aangemerkt als winst uit onderneming. Daarnaast heeft de Belastingdienst de motivering van de brancheorganisaties voor het aanmerken van gastouders als zelfstandige aangemerkt als pleitbaar standpunt.

Vonnis rechtbank Breda

De Rechtbank Breda heeft op 10 april geoordeeld dat werkzaamheden van een gastouder wel degelijk als winst uit onderneming zijn aan te merken. 'Gelet op het wettelijk stelsel van gereguleerde kinderopvang is belanghebbende nu eenmaal verplicht om haar werkzaamheden als gastouder door tussenkomst van een gastouderbureau te verrichten.' Dat wil dan niet zeggen dat de gastouder onvoldoende zelfstandig is. Verder oordeelt de rechtbank dat de ouders de opdrachtgever van de gastouder zijn en niet het gastouderbureau. De met het gastouderbureau gesloten overeenkomst is aan te merken als een bemiddelingsovereenkomst. Het staat de gastouder vrij om deze ook met andere gastouderbureaus te sluiten of om op te zeggen, aldus de rechtbank.

Kenmerken zelfstandig ondernemer

De Rechtbank Breda oordeelt dus dat indien de taken van het gastouderbureau zich beperken tot de wettelijk verplichte taken en de gastouder verder aan alle kenmerken van een zelfstandig ondernemer voldoet, de inkomsten van de gastouder als winst uit onderneming kunnen worden aangemerkt. Het is nog niet duidelijk of de Belastingdienst in beroep gaat tegen dit vonnis.

Gesprekken Belastingdienst

De Belastingdienst beoordeelt het fiscaal ondernemerschap altijd per geval, ook bij gastouders. Daarnaast speelt jurisprudentie een rol, zoals de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Eerder dit jaar heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Belastingdienst en de brancheorganisaties voor kinderopvang en gastouderopvang over de gevolgen van deze bewuste uitspraak. Naar aanleiding hiervan hebben de brancheorganisaties schriftelijk uiteengezet waarom gastouders ook binnen het huidige wettelijk kader voldoende zelfstandig kunnen zijn. De landelijk vaktechnisch coördinator inkomstenbelasting van de Belastingdienst heeft de motivering van de brancheorganisaties inmiddels aangemerkt als pleitbaar standpunt. Dat de motivering van de brancheorganisaties als pleitbaar standpunt wordt gezien, betekent dat een rechter mogelijk tot een ander oordeel kan komen op het punt van de invloed van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen op de zelfstandigheid dan het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Casus

De brancheorganisaties zoeken nu met de Belastingdienst naar een geschikte casus waarbij de zelfstandigheid van de gastouder ten opzichte van het gastouderbureau ter discussie staat. Deze casus zal vervolgens voorgelegd worden aan de rechter. Mogelijk wordt bovenstaande casus – in hoger beroep bij het gerechtshof – hiervoor geselecteerd.

 

Lees verder

Bericht 1 t/m 4 van de 4