Zoek uw gastouder

Vul uw postcode in:

Nieuws

Ook compensatie voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag


Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen.
Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.

TTKZO
De Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO). Dit is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die zij doorbetaalden tijdens beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren.

Kinderopvangfactuur doorbetalen
Tijdens de sluitingsperioden is aan ouders gevraagd om de kinderopvangfactuur door te betalen. Hiermee behielden ouders hun plek op de kinderopvang, bleven kinderopvangorganisaties gefinancierd en konden zij ook noodopvang aanbieden. Ouders die de kinderopvang zelf betalen, zonder overheidsbijdrage, kunnen vanaf 15 mei een tegemoetkoming aanvragen voor het doorbetalen van de factuur tijdens beide sluitingsperioden.

Diverse doelgroep
De doelgroep van de regeling is divers. Het gaat met name om gezinnen waar één ouder werkt en de ander niet, maar ook expats of huishoudens waarbij sprake is van ziekte. Naar verwachting gaat het om circa 4.800 huishoudens met 8.000 kinderen. De tegemoetkoming wordt door de SVB op aanvraag verstrekt aan de persoon die de factuur heeft betaald en de factuur op zijn naam heeft staan. Dat kunnen ouders zijn, maar ook bijvoorbeeld grootouders of verzorgers van het kind. De hoogte van de tegemoetkoming wordt onder andere bepaald op basis van de facturen. De tegemoetkoming is per uur niet hoger dan de maximum uurprijs per opvangsoort.

Andere tegemoetkomingen
Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen hebben voor de eerste sluitingsperiode (voorjaar 2020) al een tegemoetkoming ontvangen. Ook voor de tweede sluitingsperiode zal een tegemoetkoming worden verstrekt. Deze tweede tegemoetkoming zal SVB automatisch worden overgemaakt naar ouders die tijdens de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de gegevens die bij Toeslagen bekend zijn voor de kinderopvangtoeslag. Deze ouders hoeven geen aanvraag te doen.

Gemeenten
Ouders die voor de kinderopvang een financiële bijdrage ontvangen op basis van gemeentelijke regelingen (voorschoolse educatie, sociaal medische indicatie, kortdurend peuteraanbod) krijgen net als voor de eerste sluitingsperiode een tegemoetkoming via hun gemeente. Gemeenten hebben hiervoor budget gekregen van de Rijksoverheid.
Lees verder

Ook zelftesten voor gastouders

Het kabinet heeft bepaald dat ook gastouders gebruik kunnen maken van de gratis zelftesten.

Rond 10 mei zullen alle gastouders die in het lrk register zijn opgenomen een set zelftesten thuis ontvangen via Postnl, ook de gastouders die bij de ouders in huis de opvang verzorgen zullen deze ontvangen.

De zelftesten zijn meer dan genoeg om tot de zomer 2x per week te testen.
De zelftesten zijn vrijwillig, wilt u dan ook geen gebruik maken van de zelftesten, vraagt het kabinet dit kenbaar te maken via dit mailadres:

afmeldenzelftesten@minszw.nl

Afmelden graag voor 7 mei 12.00uur.

Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/veiligheid/zelftesten-op-covid-19?utm_campaign=zelftestenkinderopvang.nl&utm_source=zelftestenkinderopvang.nl&utm_medium=redirect%09.

 
Lees verder

Meer bekend over compensatieregeling ouders eigen bijdrage


Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald terwijl de kinderopvang verplicht gesloten was. Tijdens de sluitingsperioden is aan ouders immers de oproep gedaan hun reguliere facturen door te betalen. Afgelopen week is in een brief aan de Tweede Kamer meer bekend gemaakt over de tegemoetkomingsregelingen. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Door het doorbetalen van de kinderopvangfactuur behouden ouders hun plek op de kinderopvang en hun eventuele kinderopvangtoeslag. Daarnaast werden kinderopvangorganisaties op die manier voorzien in de nodige financiële continuïteit, inclusief de mogelijkheid om noodopvang aan te bieden.

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen
Deze ouders hebben voor de eerste sluitingsperiode (voorjaar 2020) reeds een tegemoetkoming ontvangen. Ook de tweede tegemoetkoming zal door de SVB automatisch worden overgemaakt naar ouders die tijdens de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de gegevens die bij Toeslagen bekend zijn voor de kinderopvangtoeslag. Ouders hoeven dus zelf geen aanvraag te doen. U hoeft uw kinderopvangtoeslag niet vanwege de sluiting aan te passen. Wel is het altijd belangrijk om uw kinderopvangtoeslaggegevens bij de Belastingdienst over uw reguliere gebruik actueel te houden. Bijvoorbeeld als het aantal uren in uw contract verandert of als uw inkomen verandert. De planning is dat de tegemoetkoming in april wordt uitbetaald. Dit is echter afhankelijk van hoe snel de BSO weer open gaat.

Ouders met een overheidsbijdrage op basis van gemeentelijke regelingen
Ouders die voor de kinderopvang een financiële bijdrage ontvangen op basis van gemeentelijke regelingen (VE, SMI, kortdurend peuteraanbod) krijgen net als voor de eerste sluitingsperiode een tegemoetkoming via hun gemeente. Gemeenten krijgen hiervoor budget van de Rijksoverheid.

Personen die de kinderopvang volledig zelf betalen zonder overheidsbijdrage
Ook aan deze doelgroep is gevraagd om de factuur van de kinderopvang door te betalen. Tegelijkertijd wacht deze doelgroep helaas ook nog op een tegemoetkoming voor de sluiting van de kinderopvang in het voorjaar van 2020. Zij kunnen binnenkort voor beide sluitingsperioden tegelijkertijd een tegemoetkoming aanvragen bij de SVB, onder andere door de betaalde kinderopvangfacturen aan te leveren. Het aanvraagproces is nodig omdat de Rijksoverheid niet over gegevens van het kinderopvanggebruik van deze personen beschikt. Dit proces neemt daarom meer tijd in beslag dan de uitbetaling aan ouders met kinderopvangtoeslag. Naar verwachting zal het aanvraagloket bij de SVB per 1 mei 2021 openen. Deze planning is wel afhankelijk van hoe snel de BSO weer open gaat.
Lees verder

Vernieuwde Poster voorzorgsmaatregelen kinderopvang

De poster met voorzorgsmaatregelen voor de kinderopvang is geactualiseerd voor de (gedeeltelijke) heropening van de kinderopvang, sinds 8 februari. De poster geeft ouders/verzorgers informatie over welke coronamaatregelen er gelden in de kinder- en gastouderopvang.

Op de poster Voorzorgsmaatregelen Kinderopvang voor ouders en verzorgers staat onder meer wanneer de ouder/verzorger of het kind thuisblijven en ook dat volwassenen anderhalve meter afstand dienen te houden. Ook vermeldt de poster dat ouders en kinderen de regels van de pedagogisch medewerker of gastouder opvolgen.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/circulaires/2020/5/1/poster-voorzorgsmaatregelen-kinderopvang 
Lees verder

Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslag jaar 2020

Het aantal uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, wordt voor toeslagjaar 2020 met terugwerkende kracht verruimd. Hiermee wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is van een aantal aspecten afhankelijk. Eén van die aspecten is het aantal gewerkte uren van de ouder(s). Hoe hoger het aantal uren dat de ouder(s) werken, hoe hoger het aantal uren kinderopvang waarvoor zij kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen.

Aanspraak aantal uren in stand
Tijdens de coronacrisis hebben ouders soms minder uren gewerkt dat zij van tevoren verwachtten. Ouders die minder uren per maand konden werken dan verwacht, krijgen in 2020 gewoon toeslag voor de opvanguren die zij hebben doorbetaald. Deze maatregel heeft betrekking op toeslagjaar 2020.

Doorbetalen
Het kabinet heeft gedurende de sluiting van de kinderopvang ouders gevraagd de rekening van de kinderopvang door te blijven betalen. Om te voorkomen dat ouders hierbij betaalden voor een dienst die zij niet geleverd kregen, besloot het kabinet een tegemoetkoming uit te keren voor de betaalde eigen bijdrage. Ouders hielden op deze manier recht op hun toeslag en hun plek op de kinderopvang.
Lees verder

Interesse of meer info?


  0475 468804
info@smarttkids.nl